Button to close the main navigation menu

Viola Wangler