Button to close the main navigation menu

Barbara Zollner