Button to close the main navigation menu

Saskia Guse